Parcours de formation utile à l'obtention de la phytolicence

 

 
Certification phyto + cat

In Brussel zijn de regels betreffende het gebruik van pesticiden vastgelegd in de ordonnantie “pesticiden” van 2013, evenals in zijn uitvoeringsbesluiten. Dit is een omzetting van de Europese Richtlijn 2009/128/EG, die een actiekader invoert ter verwezenlijking van een pesticidegebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling.

Deze opleiding maakt u vertrouwd met het wettelijke kader voor het gebruik en de opslag van fytoproducten: voorzorgsmaatregelen, beperkingen en verbodsbepalingen.

 • Datums : 21/03, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding 
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • AdresLeefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel, Sylva zaal

👉 Meer info

 


1

Fytoproducten kunnen net als alle andere chemische producten gevolgen hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de mensen die ermee in contact komen. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Men moet zich altijd bewust zijn van de mogelijke gevolgen van deze producten voor de gezondheid en het milieu en moet alle nodige maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken.

Deze opleiding is bedoeld om de gebruikers bewust te maken van en te informeren over de gevaren en risico's die aan het gebruik van fytoproducten zijn verbonden.

Goede fytosanitaire praktijken omvatten alle praktijken die een doeltreffende bescherming garanderen en tegelijkertijd de nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu tot een minimum beperken.

Deze opleiding heeft tot doel de gebruikers te helpen bij het beheer en het gebruik van fytoproducten


 • Datums : 28/04, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: Leefmilieu Brussel, site Tour et Taxis - Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info

s


Geïntegreerde bestrijding of geïntegreerde gewasbescherming is een methode voor gewasbescherming die schade door plagen en ziekten binnen de perken houdt met behulp van een combinatie van technieken die rekening houden met de ecologische, toxicologische en economische eisen. Deze benadering is gebaseerd op experimenten en observatie en beschouwt het milieu en de biodiversiteit bovenal als bondgenoten. Ze geeft dus voorrang aan natuurlijke methoden en producten, maar vooral aan preventieve maatregelen; fytoproducten worden slechts in laatste instantie toegepast.

Geïntegreerde bestrijding is een van de maatregelen die Europa heeft genomen om tot een duurzaam pesticidegebruik te komen in het kader van Richtlijn 2009/128/EG. Deze richtlijn definieert de belangrijkste beginselen van geïntegreerde gewasbescherming op Europees niveau en wordt sinds 1 januari 2014 door de lidstaten ten uitvoer gelegd.

Deze opleiding is een inleiding tot de basisbeginselen van geïntegreerde bestrijding. Ook worden de belangrijkste plagen, hun biologie en belangrijkste kenmerken, evenals de milieufactoren en de gebruikte preventieve en curatieve bestrijdingstechnieken voorgesteld.


 • Doelgroep : Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’
 • Theoretische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info

1

Gewasbeschermingsmiddelen worden enkel nog in laatste instantie gebruikt wanneer een bepaald probleem moeilijk beheersbaar wordt. Maar het is toch noodzakelijk om er goed mee te kunnen omgaan.

Deze opleiding belicht eerder de praktische kant van het gebruik van deze producten: werking van de verschillende GBM, inrichting en organisatie van de opslagruimte, beheer van afval en reststoffen, keuze en onderhoud van de werktuigen, ... Dit alles om de risico’s voor de gebruikers en hun omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

 • Datums : 21/03, 13u tot 16u
 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleider: Alex Liesenborghs
 • Adres: Leefmilieu Brussel, site Tour et Taxis - Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info