Naarmate gebouwen verder gerenoveerd worden en er nieuw gebouwd wordt, zorgen de bouwwerven zelf voor de vernietiging van dieren en hun nesten, maar raken gebouwen ook steeds meer afgesloten met almaar minder mogelijkheden om met dieren samen te leven. Na een algemene inleiding over biodiversiteit in de stad wordt tijdens de opleiding overlopen welke regelgeving van toepassing is op renovatie- of bouwprojecten, zowel om voldoende groen te voorzien (groendaken, groengevels, enz.) als om rekening te houden met dieren (respect voor broedperiodes, ordonnantie Natuurbehoud). Er worden denkpistes en instrumenten aangereikt om de regelgeving toe te passen en diervriendelijke projecten uit te denken.

 • Datum: Dinsdag 03/10/2023  | 09u tot 12u
 • Doelgroep‘Teamleider/deskundige’
 • Theoretische opleiding
 • Niveau: beginnersniveau
 • Opleider: Ecorce 
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info
  

Naarmate woningen, kantoren en bedrijven verder gerenoveerd worden, raken ze steeds meer afgesloten met almaar minder mogelijkheden voor dieren om er onderdak te vinden, nesten te bouwen of zich voort te planten. Na een algemene inleiding over biodiversiteit in de stad wordt tijdens de opleiding overlopen waarmee rekening moet worden gehouden bij renovatie- of bouwprojecten, zowel om voldoende groen te voorzien (groendaken, groengevels, enz.) als om voorzieningen voor dieren te integreren (nestkasten voor vogels, vleermuiskasten, insectenhotels). Er worden denkpistes en instrumenten aangereikt om al vroeg in de projectfase diervriendelijke oplossingen te bedenken.

 • Datum: Donderdag 07/09 | van 9u tot 12u
 • Doelgroep:  Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Niveau: beginnersniveau
 • Opleider: Ecorce 
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info

  

 

In de biologische dimensie van stadsinrichting komen twee disciplines samen: ruimtelijke ordening en conserveringsbiologie. In die optiek moeten de aan te leggen ruimten zo ontworpen worden dat zij habitats voor biodiversiteit vormen. Dit veronderstelt dat van bij de inrichtingsprojecten rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Daartoe krijgen de partijen actief in stadsinrichting in deze opleiding instrumenten aangereikt om projecten uit te werken die rekening houden met de bestaande situatie, zoals de uitvoering van een fauna/flora-diagnose via online-kaarttools en het gebruik van BAF+. Zodoende kunnen ontwerpers en overheden die geen ecologische competenties hebben al enkele biodiversiteitsvriendelijke principes in hun projecten opnemen.

 • Datum: Dinsdag 14/11 | van 9u tot 12u
 • Doelgroep: ‘Teamleider/deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Niveau: gevorderd niveau
 • Opleider: Ecorce 
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info

  

Deze presentatie sluit aan op de opleiding over sensibilisering rond en integratie van biodiversiteit in gebouwen. Bedoeling is om aan de hand van enkele concrete situaties van renovatie te overlopen welke problemen zich op wettelijk of regelgevend vlak kunnen stellen bij projecten waarbij beschermde diersoorten betrokken zijn, zoals: de diagnose van aanwezige soorten in het gebouw, de bescherming van die soorten tijdens en na de renovatie, het volgen van de biologische kalender, het anticiperen op risico's, het voorzien van de nodige opvolging, sancties in geval van overtreding. Verder komen ook nog meer technische onderwerpen aan bod zoals: de behandeling van hout en meer bepaald dakgebinten, de keuze van isolatiematerialen en de almaar grotere glasoppervlakken. 

 • Datum: Donderdag 23/11 | van 9u tot 12u
 • Doelgroep: ‘Teamleider/deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Niveau: intermediair niveau
 • Opleider: Ecorce 
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info

  

 

Groenvoorzieningen moeten op de juiste manier onderhouden worden zodat zij en de structuren waarop ze aangebracht zijn duurzaam kunnen blijven bestaan en de aanwezige flora en fauna goed kunnen gedijen. Tijdens de opleiding worden de technische aanbevelingen overlopen waarmee bij het ontwerp van groendaken en groengevels en in het lastenboek rekening moet worden gehouden: onderhoudsschema en -frequentie, gehanteerde methodes, veiligheid, kosten, water- en elektriciteitsverbruik, enz. Op basis van een vergelijking van de investeringskosten kan er gekozen worden tussen de verschillende voorzieningen.

 • Datum: Dinsdag 12/12 | van 9u tot 12u
 • Doelgroep‘Teamleider/deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Niveau: intermediair niveau
 • Opleider: Ecorce 
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

👉 Meer info