Met het oog op een grotere veerkracht van onze omgeving moeten we de wijze waarop we onze stadsgebieden besturen, ontwerpen en beheren, resoluut anders aanpakken. Onder die andere aanpak kan iedereen de schouders zetten door op ieders niveau de werkmethoden en werkhouding aan te passen.

Zo nodigen de lezingen uit tot het in vraag stellen van de huidige stadssystemen, het kennismaken met innovatieve inrichtings- en onderhoudspraktijken en het identificeren van oplossingen die ons op weg zetten om de Natuur in de Stad uit te bouwen. Die transversale ontmoetingen en uitwisselingen nodigen de actoren ook uit tot dialoog en gezamenlijke reflectie over de tot ontwikkeling te brengen strategische en politieke krachtlijnen.

  

Update over het Groen en Blauw Netwerk en het instrument BAF+:

Brussel vergroenen door stadsvernieuwing en stadsplanning

In het kader van het gewestelijke Natuurplan ontwikkelt Leefmilieu Brussel verschillende instrumenten om de biodiversiteit in stedelijke projecten te behouden en te ontwikkelen.

Eén daarvan, de tool BAF+ (biotoopcoëfficiënt per oppervlakte), bevindt zich in de revisiefase om hem pertinenter, vollediger en praktischer te maken.

Deze herziening van de tool past in de revisie van de GSV-Good Living, die voortaan, naast de vermeerdering van de stadsontwikkelingsprincipes die de versterking van het groene netwerk ondersteunen, gericht is op de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Ook het groenblauwe netwerk, een belangrijk concept op het raakvlak tussen het Natuurplan, het Waterbeheerplan en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, wordt geactualiseerd. De herziening ervan beoogt een betere integratie van de netwerkvorming van gebieden met een ecologische waarde en/of ecologisch potentieel (Brussels ecologisch netwerk) en is opgevat als een proactieve operationele strategie die het mogelijk maakt om landschappelijke continuïteiten met een sociaal-recreatieve dimensie te definiëren die prioritair moeten worden vergroend.

 

Leefmilieu Brussel stelt graag de nieuwe geactualiseerde versie van het groene netwerk en het BAF+ voor, gevolgd door een open debat waarin u vragen kunt stellen en uw bedenkingen en ideeën kunt delen.

Dit evenement is voorbehouden aan personeel van de openbare diensten en gemeentelijke administraties van het Brussels hoofdstedelijk gewest .

Meer info: nature_academy@environnement.brussels

 


 

  

Leefmilieu Brussel viert dit jaar Valentijnsdag met bloemen! Want de sector van de plantenkwekerijen staat centraal tijdens het 1ste symposium van Nature Academy in 2023!

Om onze streken aan te passen aan de milieu-uitdagingen moeten er op de natuur gebaseerde oplossingen komen. De stad moet op een andere, nieuwe manier worden ingericht en beheerd, zowel om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen als om de biodiversiteit, de bodem en het water te beschermen.

Planten zijn hierbij natuurlijk de sleutel! Zowel kruid- als houtachtige planten, wilde en gekweekte soorten, van inheemse of exotische oorsprong, ... Het hele scala aan planten kan de stad helpen veerkrachtiger te worden. Belangrijk is wel de behoeften op het terrein en de gegevenheden van de plantenkwekers aan elkaar te toetsen om in het licht van de milieu-uitdagingen tot duurzaam, relevant groen te komen.

Welke plantensoorten kiezen om de klimaatverandering en de evoluerende belasting van parasieten aan te kunnen? Welk evenwicht tussen inheemse en exotische/gekweekte flora? Hoe streven naar begroeiing die tegelijk mooi en diervriendelijk is? Wat doen met omgevingen die erg verhard zijn? Maar ook: hoe ondersteuning bieden aan kwekerijen van aangepaste planten waar zuinig met hulpstoffen (pesticiden, meststoffen, ...) en zo lokaal mogelijk wordt gewerkt? Welke hefbomen inzetten om de milieu-impact van plantenkwekerijen te beperken?

Aan de hand van voorbeelden, getuigenissen en analyses willen we met het symposium “Growing the Future” werk maken van gezonde, aangepaste oplossingen voor vergroening om de uitdagingen van nu en in de toekomst aan te pakken. Op dit evenement brengen we ook vakmensen uit plantenkwekerijen, stads- en landschapsinrichting en groenbeheer samen om te praten over de realiteiten, uitdagingen en behoeften van elke schakel zodat planten duurzamer gekweekt en beheerd kunnen worden

 


 

« Cyclus ‘Stadsfauna’ »

02/05/22 – Coëxisteren – Schadelijke soorten of niet?

Nu steden dankzij een degelijke natuurvisie almaar beter leren omgaan met uitdagingen als veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering, worden bepaalde (wilde) dieren nog steeds uit de stad verbannen. Duiven, vossen, ratten, muggen, ... worden beschouwd als schadelijk en zijn niet welkom bij stadsbewoners, ook al blijken ze heel goed in staat om zich aan te passen aan dezelfde omgeving als wij. 

Wie zijn deze dieren? Hoe leven ze? Waarom hebben ze zo goed hun plaats gevonden midden in de stad? Welke functies vervullen ze? Zorgen ze echt voor overlast?

Hoe kunnen we alle levende wezens in de stad beter laten samenleven?

30/05/22 – Coëxisteren – Fauna in en rond gebouwen

Stadsfauna houdt zich niet uitsluitend schuil in de groene ruimten van ons stadsgebied. Sommige soorten kunnen niet zonder onze bouwwerken. Vleermuizen, gierzwaluwen, mussen ... doen hun voordeel met spleten en holten in onze gebouwen om zich permanent in onze stad te nestelen. 

Hoe bijzonder is die alledaagse biodiversiteit ? Wat zijn de noden van die soorten? Welke tools en technieken kunnen de aanwezigheid van die fauna versterken zonder de andere bewoners van de stad te schaden? 

Deze online lezing, die in samenwerking met de dienst “Opleidingen duurzaam bouwen” in de steigers wordt gezet, biedt professionals de nodige ecologische informatie en technische oplossingen om fauna een plaats te geven in en rond gebouwen.

 

Lezingen : « Oplossing : Natuurstad »

Leefmilieu Brussel biedt stedenbouwkundigen, (landschaps-) architecten, academici, verantwoordelijken en beheerders van groene ruimten, parken en tuinen, studiebureaus, natuurverenigingen... een reeks lezingen aan over de op de natuur gebaseerde oplossingen en de daaruit ontwikkelde vier verweven Brusselse landschappen: de Dense stad, de Bosstad, de Plattelandsstad en de Waterstad.

Klimaatverandering, afname van biodiversiteit , milieuvervuiling, aantasting van natuurlijke grondstoffen... Er zijn heel wat uitdagingen waarmee de stad moet omgaan. Toch zit de natuur vol oplossingen om ons te helpen deze problemen het hoofd te bieden, van de meest eenvoudige tot de meest complexe, tot perfectie gebracht door miljoenen jaren van onderzoek en ontwikkeling.

Met de op de natuur gebaseerde oplossingen en de groene en blauwe netwerken kunnen we veerkrachtigere gebieden uitbouwen die bestand zijn tegen de verstoringen van ecologische, economische en sociale systemen. 

Via nieuwe methodes van stadsplanning, een zuiniger beheer van grondstoffen en alternatieve bestuursvormen kunnen de diensten die de natuur aan de stad en haar bewoners levert versterkt worden.